Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання освітніх послуг у сфері ІТ Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). Сплата послуг на web-сайті www.oreon.tech  є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги. Фізична Особа Підприємець – Антоненко Дмитрий Олександрович РНОКПП 3352512615 з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу www.oreon.tech/shop/ для отримання освітніх послуг у сфері ІТ технологій Виконавця на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – Фізична Особа Підприємець – Антоненко Дмитрий Олександрович РНОКПП 3352512615 надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, який здійснив оплату на сайті www.oreon.tech  .

1.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісу www.oreon.tech/shop/  на платній основі, після здійснення оплати Замовником в порядку встановленому даним Договором.

1.6. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму освітніх послуг для Замовника через доступ до сервісу www.oreon.tech/shop/

1.7. Об’єм послуг – це надання доступу до онлайн сесій на сервісі www.oreon.tech/shop/ згідно графіку та тривалості послуг, вказаних на сайті www.oreon.tech/shop/ .

1.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.10. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Здійснення оплати на сайт іwww.oreon.tech/shop/  передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.11. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.12. Плагін сервісу для веб-браузера – програма, що працює в веб-браузері і розширює функціональність сервісу.

1.13. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс www.oreon.tech/shop/ передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються www.oreon.tech/shop/ для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу www.oreon.tech/shop/ , що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках www.oreon.tech/shop/ зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб- браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів www.oreon.tech/shop/  .

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу www.oreon.tech/shop/  лише після здійснення Замовником оплати на сайті www.oreon.tech/  та створення акаунту.

2.2. Дані реєстрації висилаються Замовником протягом 24 годин з моменту здійснення оплати.

2.3. Послуга надається на платній основі шляхом надання доступу до сервісу www.oreon.tech/shop/ .

2.4. Термін дії умов даного Договору з моменту оплати до виконання своїх обов’язків Виконавцем.

2.5. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.6. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.

2.8. Замовник — суб’єкт персональних даних, який здійснив оплату на сайті, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання послуг починається після здійснення Замовником оплати на сайті, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який здійснив оплату на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Послуги за даним Договором надаються Замовнику на платній основі.

3.3. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику квитанцію про оплату Послуг.

3.4. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг.

4.1.2. Сповіщати Замовника про перерви в роботі сервісу www.oreon.tech/shop/ .

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

4.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті www.oreon.tech/  та повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день, на електронну пошту, вказану Замовником на етапі оплати на сайті www.oreon.tech/   .

4.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу www.oreon.tech/shop/  або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

4.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу www.oreon.tech/shop/  .

4.4.3. Не встановлювати плагін сервісу для веб-браузера або видалити його у будь-який час.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем на сайті www.oreon.tech/  . Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

6.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець не надає послуги.

6.3. Оплата послуг здійснюється Замовником на сайті www.oreon.tech/ . Надіслання Замовником на електронну адресу Виконавця даних про реєстрацію, що підтверджує оплату послуг Виконавця, є належним підтвердженням надання послуг Виконавцем.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, зброї в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАНН

9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту оплати послуг Замовником до виконання своїх обов’язків Виконавцем.

9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

9.3. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

Вход в аккаунт
Войдите в систему ниже, чтобы получить доступ к своим курсам.